Здрасти! Регистрирай се във форума и обмени опит с останалите 5Strike командири :)

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Sabaku Rou

Страници: [1]
1
Привет, командири! С общи усилия успяхме да направим повече от 90 500 000 битки! Наближава юбилейната 100-милионна битка и нашият екип Ви предлага възможността да се борите за златна награда!

Предистория на събитието

Борислава от няколко години работеше като информатор за армията. В това бурно време на кръвопролитни войни, нямаше място за бездействие. Дори в този момент – дни след началото на Новата година, никой не си почиваше. Борислава влезе внимателно в стария изоставен бункер. Имаше среща с генерал Катана, на когото трябваше да предаде жизнено важно съобщение от командир на негова войска. Младата жена реши да разгледа вехториите в бункера, докато чака. Може би щеше да открие нещо полезно.

В един ръждясал шкаф намери старата SK 500 на Гънер, а захвърлен настрана, лежеше дървеният щит на Пъшер. Докато се разхождаше из пустото помещение, Борислава чу едно глухо „туп“. Беше стъпила върху нещо – скривалище в пода? Тя размести дъските и намери отдолу подвързана с кожа книга. С ръка избърса праха от корицата. От вътрешната страна с големи букви пишеше: „ДНЕВНИКЪТ НА ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТКОВ“. Името й бе познато отнякъде. Жената разлисти дневника. Между някои страници бяха сложени снимки – на красиви сгради и различни хора с невинни усмивки, още неопетнени от звука на войната. По изображенията имаше капки кръв, а страниците бяха изписани с разкривен от бързина почерк.

Борислава започна да чете. Бяха описани истории за опустошителните войни и кървавите битки, в които беше участвал Столетков. Също бяха записани всички ковчези със злато, които той бе намерил. Неусетно жената стигна до последната страница:

7 февруари 2198 година
От 43 дни съм на път. Бях от малцината, които се престрашиха да поемат на експедиция към Южния полюс. В битките загинаха много от хората ми, а броденето в мразовитите виелици и сурови бури е тежко. На ръба съм да се откажа... Само мисълта да се добера до златното ковчеже от Южния полюс поддържа желанието ми.
П. С.: Стигнах. Съкровището си струваше риска. За съжаление, само аз оцелях... Другарите ми не издържаха на непоносимите условия.
П. П. С.: Предстои ми дълъг път. Трябва да се върна в клановата база, за да помогна с оборудването. Нова война наближава...

Борислава се приготви за тръгване. Никой мъж не си заслужаваше да го чака толкова време. Дори и да е генерал Катана. Затова събра документите, прибра дневника и потегли. В писмото до Катана пишеше, че скоро ще бъдат достигнати 100 000 000 битки. Командирът искаше да му напомни за обещаната награда, която щеше да получи този, който участва в 100 000 000-та битка!

Информация за събитието

Командири, продължавайте да се проявявате все така активно в битките. Тези от Вас, които участват в точно 100-милионната битка, ще получат награда! Победителят ще вземе 3500 злато, а 2500 злато ще отидат при загубилия!

Как да спечелим?

Двамата командири, които участват в 100-милионната битка, ще получат награди.

Каква е наградата?

Наградата на генерал Катана за активната Ви служба е 3500 злато за победителя и 2500 злато за загубилия, т.е. награда ще получат двамата, които вземат участие в Юбилейната битка!

Кога ще се проведе събитието?

Няма определен времеви период. Събитието ще е актуално до моментът, в който бъде изпълнена 100 000 000-та битка и наградите се предадат в ръцете на участвалите в нея командири.

Успех, командири! – екипът на 5strike
Hello, commanders! We have been able to make more than 90 500 battles. We are approaching anniversary 100-million battle and our team offers you the opportunity to fight for a gold prize!

History of the event

Borislava for several years worked as an informant for the army. In this turbulent time of bloody wars, there was no room for inaction. Even at that moment, days after the beginning of the new year, no one was resting. Borislava entered the old abandoned bunker. He had a meeting with general Katana, who had to deliver a vital message from his army commander. The young woman decided to look at the junk in the bunker while waiting. Maybe he'd find something useful.

In A Rusty Cabinet, he found the old SK 500 on Guner, and tossed aside, lay the wooden shield of Pušer. While you were walking around the empty room, Borislava heard a deaf " thump ". standing on something ". a hiding place in the floor? She dislocated the boards and found underneath a leather book. He wiped the dust off the cover. On the inside, big letters said, "General Stoletkov's diary". her name was familiar. The woman open the diary. Among some pages were pictures of beautiful buildings and different people with innocent smiles, still unsullied by the sound of war. There were drops of blood on the images, and the pages were written with distorted of speed handwriting.

Borislava started reading. Stories were described about the devastating wars and the bloody battles that Stoletkov was involved in. They also recorded all the coffins of gold he had found. Imperceptibly the woman reached the last page:

7 February 2198
I've been on the road for 43 days. I was one of the few who tried to take on an expedition to the south pole. In Battle, many of my men have died, and brodeneto in the freezing blizzards and severe storms are heavy. I'm on the verge of giving up... just the thought of getting to the golden chest of the south pole supports my wish.
P. I'M.: The treasure was worth the risk. Unfortunately, I was the only one who survived... my comrades couldn't stand the conditions.
P. P. S.: I have a long way to go. I need to get back to the clan base to help with the equipment. New war is coming...

Borislava ready to go. No man was worth waiting for that long. Even if it's general Katana. That's why he collected the papers, picked up the diary and drove off. The letter to Katana said that 100 battles will soon be reached. The Commander wanted to remind him of the promised reward that he would have received the one who participated in the 100th battle!

Event information

Commanders, continue to act actively in battle. Those of you who participate in the exact 100 million battle will receive a reward! The winner will take 3500 Gold and 2500 Gold will go to the loser!

How do we win?

The two commanders participating in the 100 million battle will receive prizes.

What's the prize?

The Award of general Katana for your active service is 3500 Gold for the winner and 2500 Gold for the loser, i.e. reward will receive the two who take part in the anniversary battle!

When will the event be held?

There is no time period. The event will be up to the point in which the 100 000th battle is completed and the awards surrender in the hands of its commanders.

Good luck, commanders! - The team of 5Strike

2
Привет, командири! Екипът на 5strike Ви предоставя възможността да участвате в събитието „Съкровището от легендите“, което ще се проведе в периода от 04.11.2017. до 05.11.2017., и да спечелите голяма награда!

Информация за събитието

Воюващите страни този път се сблъскват в близост до селце в подножието на планината. Стари легенди разказват, че в селото е скрито съкровище и който го намери, ще стане неизмеримо богат! Вие и Вашата войска се отправяте към това село, за да го превземете и да откриете Съкровището. Обаче нещата не са толкова прости.

На Вашата армия се противопоставят също толкова алчните и любопитни вражески сили! Тези две войни са жестоки – боеприпасите се изчерпват, храната и водата са на привършване, умират хора.

Малкото жители на селцето загиват в пожари и експлозии, причинени от участниците във войната. Селяните не са единствените жертви! Мнозина от войниците Ви загиват също, други са тежко ранени, гладни и жадни, отчаяни.

Като командири, Вие трябва да ръководите едно последно сражение с цел да надвиете войската на враговете и да стигнете до селото, където ще намерите не само храна, вода и необходимите средства за лечение на ранените, но и Съкровището от легендите!


Каква е наградата?

Съкровището от легендите достига огромната сума от 5000 злато.

Как ще протече нашествието?

Нашествието в селото е възпрепятствано от чужди войски! Вашата цел е да участвате в двете войни в дадения период (04.11.2017. - 05.11.2017.). Командирът с най-голям брой точки от войните, събрани за двата дни, ще получи Съкровището от легендите!

Как да спечелим?

Командирът, който получи най-висок брой точки, направени във войните в срока от 04.11.2017. до 05.11.2017., ще спечели 5000 злато.

Кога ще се проведе събитието?

Ще имате възможността да участвате в събитието „Съкровището от легендите“ в периода от 04.11.2017. до 05.11.2017. Затова побързайте и направете възможно най-много точки във войните, преди армията Ви да стигне предела на силите си!


Успех, командири! – екипът на 5strike
Greetings, commanders! The 5 strike team gives you the opportunity to participate in the "treasure of legend" event, which will be held in the period from 04.11.2017. to 05.11.2017. and win a big reward!

Information about the event

The warring parties this time collide near a village at the foot of the mountain. Old Legends say there's a treasure hidden in the village and whoever finds it will become immeasurably rich! You and your troops are going to this village to capture it and find the treasure. But things aren't that simple.

Your Army also oppose the greedy and curious enemy forces! These two wars are cruel. Ammunition is running out, food and water are running out, people are dying.

The few inhabitants of the village died in fires and explosions caused by war participants. The villagers aren't the only victims! Many of your soldiers die too, others are badly wounded, hungry and thirsty, desperate.

As Commanders, you must lead one final battle in order to defeat the enemy's troops and reach the village where you will find not only food, water and the necessary means to treat the wounded but also the treasure of legends!

What's the prize?

The treasure of legends reaches the vast sum of 5000 Gold.

How will the invasion go?

The invasion of the village is hampered by foreign troops! Your goal is to participate in the two wars in the given period (04.11.2017.-05.11.2017.). The Commander with the highest number of points of war collected for the two days will receive the treasure of legends!

How do we win?

The Commander, who received the highest number of points made in the wars within the 04.11.2017. to 05.11.2017., will win 5000 Gold.

When will the event be held?

You will have the opportunity to participate in the "treasure of legend" in the period from 04.11.2017. to 05.11.2017., so hurry and make as many points in the wars as you can before your army reaches its limits!

Good luck, commanders! - 5 strike team

3

Здравейте командири, всички сме се сблъсквали с проблема да купуваме и продаваме предмети, без да получим желаните статистики и умения. Затова нашият екип Ви предоставя възможността да участвате в събитието Атаката на Демолишън и да спечелите големи намаления за целия месец септември 2017 (от 01.09.2017. до 30.09.2017.)!

Информация за събитието

След непрестанното пръскане на пари и злато нервите на Демолишън се самозапалиха с молотов и той реши да събере отряд, с който да атакува хазартния магазин. Той подканва всички Вас да го подкрепите в битката му за „скрити предмети“!
Затова и всеки отряд на 5strike ще може да помогне в атаката срещу високите цени на магазина!

Как ще протече атаката?
Събитието ще се развие в 3 етапа (акции):

I акция

Първата акция ще се проведе между 01.08.2017. и 15.08.2017.
Всеки отряд трябва да участва в общо 200 000 битки (което включва битки, война и турнири).
Наградата за активната Ви служба ще бъде намаляне на цената на „скрития предмет“ с 10 000 000$.

II акция

Вторият етап на битката ще се състои между 05.08.2017. и 25.08.2017.
На хоризонта се задава опасният и безсмъртен Ген. Страшник! Развилнял се е и е станал неконтролируем! Затова втората Ви мисия е да го обезвредите!
Спечелете 40 000 пъти срещу генерала, за да получите награда: Смъкване на цената на „скрития златен предмет“ със 750 злато (от максималната цена 3499 злато).

III акция:

Третата акция е с начална дата 01.08.2017. и крайна дата 30.08.2017.
Този път борбата ще се проведе по време на турнири! Вашата цел е да направите ОБЩО 400 000 точки от всички класове (нисък/среден/висок) турнири и играчи. Тоест ако сборната сума от точките на различните класове е 400 000, Вашият отряд печели намаляне на цената на скрития златен предмет с още 1000 злато (от максималната цена 3499 злато)!

Как да спечелим?
За да спечелите наградите, Вие трябва да достигнете нужните точки или брой битки и победи в различните акции на тази атака за дадения времеви лимит.

Какви са наградите?
Наградите са различни за всеки етап:

I акция - Намаляне на цената на „скрития предмет“ с 10 000 000$
II акция - Намаляне на цената на „скрития златен предмет“ със 750 злато
III акция - Намаляне на цената на скритият златен предмет с още 1000 злато.

Кога ще се проведе всяка акция?

I акция: 01.08.2017. - 15.08.2017.
II акция: 05.08.2017. - 25.08.2017.
III акция: 01.08.2017. - 30.08.2017.


Период на намаленията

Като всичко хубаво и наградите си имат лимит!
Всички намаления, които спечелите, ще могат да се ползват в периода от 01.09.2017. до 30.09.2017. Затова побързайте да спечелите и употребите наградите!

Успех, командири! – екипът на 5strike

4
Здравейте командири, пригответе се за игри с награди направени специално за вас.
Бъдете в готовност и следете форума и страниците ни във фейсбук!
  5
Здравейте командири, поради многото оплаквания свързани с таймера с колегите намерихме решение.В тази тема ще ви обясня от какво ще се състои промяната и какво точно ще се промени.

Какво е енергия?:

Енергията е елемент от играта който показва вашият процент живот на войниците и в зависимост от нея вашите войници започват битката на определен процент от живота си.Когато енергията свърши вие или трябва да изчакате определено време за да направите още битки или да ползвате злато за да прескочите това време и енергията ви да се презареди.

В момента тази енергия ви позволява да направите 60 битки,след което за да направите например още 60 битки трябва да изчакате 60-минути или да презаредите енергията чрез бутона "Моментално възановяване на енергията" който е на стойност 15 злато, като всяка минута е равна на 1 битка, ако направите 15 битки за да се презареди енергията на 100 процента вие ще трябва да изчакате 15 минути.
1 битка = 1 минута
60 битки = 60 минутиОт какво ще се състои новата промяна по енергията?:

Новата енергия ще ви позволи да правите 8-пъти повече битки, но за сметка на това за да ви се презареди енергията на 100 процента ще изчаквате 8-пъти повече.

Това значи че вашата енергия ще бъде променена от 60 минути на 480 минути,така вие за сметка на един таймер вместо да правите 60 битки ще правите 480 битки,промяната също така ще промени и цената на "Моментално възановяване на енергията" която от 15 злато ще поскъпне на 120 злато и също ще ви възтановява таймера на 100 процента.

Например ако вие направите 200 битки и желаете да изчакате вашият таймер да бъде зареден на 100 процента, ще трябва да изчакате 200 минути.
1 битка = 1 минута
480 битки = 480 минутиЗа да бъде вашият глас валиден освен подаването на глас във анкетата трябва да добавите коментар към темата с "Да" или "Не" според това как сте гласували в анкетата.Вашият глас няма да бъде зачетен ако гласувае само в анкетата или само в коментарите на темата.
6
Здравейте командири, поради многото оплаквания свързани с таймера с колегите намерихме решение.В тази тема ще ви обясня от какво ще се състои промяната и какво точно ще се промени.

Какво е енергия?:

Енергията е елемент от играта който показва вашият процент живот на войниците и в зависимост от нея вашите войници започват битката на определен процент от живота си.Когато енергията свърши вие или трябва да изчакате определено време за да направите още битки или да ползвате злато за да прескочите това време и енергията ви да се презареди.

В момента тази енергия ви позволява да направите 60 битки,след което за да направите например още 60 битки трябва да изчакате 60-минути или да презаредите енергията чрез бутона "Моментално възановяване на енергията" който е на стойност 15 злато, като всяка минута е равна на 1 битка, ако направите 15 битки за да се презареди енергията на 100 процента вие ще трябва да изчакате 15 минути.
1 битка = 1 минута
60 битки = 60 минутиОт какво ще се състои новата промяна по енергията?:

Новата енергия ще ви позволи да правите 8-пъти повече битки, но за сметка на това за да ви се презареди енергията на 100 процента ще изчаквате 8-пъти повече.

Това значи че вашата енергия ще бъде променена от 60 минути на 480 минути,така вие за сметка на един таймер вместо да правите 60 битки ще правите 480 битки,промяната също така ще промени и цената на "Моментално възановяване на енергията" която от 15 злато ще поскъпне на 120 злато и също ще ви възтановява таймера на 100 процента.

Например ако вие направите 200 битки и желаете да изчакате вашият таймер да бъде зареден на 100 процента, ще трябва да изчакате 200 минути.
1 битка = 1 минута
480 битки = 480 минутиАко вие не желаете тази промяна да бъде осъществена и гласувате с "Не" препоръчително е да опишите причината поради която не сте съгласни с това въведение.7
Здравейте,след новите промените по статистиките на уникалните предмети и екипировката ще се наложи да направите няколко действия за да може системата да преизчисли новите промени по статистиките на предметите.
За да стане това им няколко варианта като за всеки от вариантите преизчисляването важи само за войника на който извършвате действието.

Вариант 1.

Разпределяте и запазвате точките получени при качването на ниво.

Обяснение:Ако войника ви има точки за разпределяне

вие просто трябва да разпределите поне 1 точка и след това да натиснете бутона "ЗАПАЗИ"


Вариант 2.

Продавате поне един предмет на войник без значение дали ще бъде част от
Екипировка
Уникален предмет
Скрит предмет.
Обяснение:В този случай вие просто трябва да премахнете или да промените поне ЕДИН предмет от войника без значениен дали ще бъде
Уникален предмет/Скрит предмет/Екипировка.
Просто трябва да влезете
ТУК,
след като сте влезли вие трябва да натисните на 2-рия раздел "Оборудване"

от там избирате от кой раздел да премахнете предмет. 


Важно,това действие трябва да бъде извършено на всеки един войник,отделно.

Страници: [1]