ddd Събитие: Юбилейната битка

Здрасти! Регистрирай се във форума и обмени опит с останалите 5Strike командири :)

Автор Тема: Събитие: Юбилейната битка  (Прочетена 672 пъти)

Sabaku Rou

  • Редник
  • *
  • Публикации: 13
  • Карма: -1
    • Профил
Събитие: Юбилейната битка
« -: Януари 22, 2018, 01:20:04 pm »
Привет, командири! С общи усилия успяхме да направим повече от 90 500 000 битки! Наближава юбилейната 100-милионна битка и нашият екип Ви предлага възможността да се борите за златна награда!

Предистория на събитието

Борислава от няколко години работеше като информатор за армията. В това бурно време на кръвопролитни войни, нямаше място за бездействие. Дори в този момент – дни след началото на Новата година, никой не си почиваше. Борислава влезе внимателно в стария изоставен бункер. Имаше среща с генерал Катана, на когото трябваше да предаде жизнено важно съобщение от командир на негова войска. Младата жена реши да разгледа вехториите в бункера, докато чака. Може би щеше да открие нещо полезно.

В един ръждясал шкаф намери старата SK 500 на Гънер, а захвърлен настрана, лежеше дървеният щит на Пъшер. Докато се разхождаше из пустото помещение, Борислава чу едно глухо „туп“. Беше стъпила върху нещо – скривалище в пода? Тя размести дъските и намери отдолу подвързана с кожа книга. С ръка избърса праха от корицата. От вътрешната страна с големи букви пишеше: „ДНЕВНИКЪТ НА ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТКОВ“. Името й бе познато отнякъде. Жената разлисти дневника. Между някои страници бяха сложени снимки – на красиви сгради и различни хора с невинни усмивки, още неопетнени от звука на войната. По изображенията имаше капки кръв, а страниците бяха изписани с разкривен от бързина почерк.

Борислава започна да чете. Бяха описани истории за опустошителните войни и кървавите битки, в които беше участвал Столетков. Също бяха записани всички ковчези със злато, които той бе намерил. Неусетно жената стигна до последната страница:

7 февруари 2198 година
От 43 дни съм на път. Бях от малцината, които се престрашиха да поемат на експедиция към Южния полюс. В битките загинаха много от хората ми, а броденето в мразовитите виелици и сурови бури е тежко. На ръба съм да се откажа... Само мисълта да се добера до златното ковчеже от Южния полюс поддържа желанието ми.
П. С.: Стигнах. Съкровището си струваше риска. За съжаление, само аз оцелях... Другарите ми не издържаха на непоносимите условия.
П. П. С.: Предстои ми дълъг път. Трябва да се върна в клановата база, за да помогна с оборудването. Нова война наближава...

Борислава се приготви за тръгване. Никой мъж не си заслужаваше да го чака толкова време. Дори и да е генерал Катана. Затова събра документите, прибра дневника и потегли. В писмото до Катана пишеше, че скоро ще бъдат достигнати 100 000 000 битки. Командирът искаше да му напомни за обещаната награда, която щеше да получи този, който участва в 100 000 000-та битка!

Информация за събитието

Командири, продължавайте да се проявявате все така активно в битките. Тези от Вас, които участват в точно 100-милионната битка, ще получат награда! Победителят ще вземе 3500 злато, а 2500 злато ще отидат при загубилия!

Как да спечелим?

Двамата командири, които участват в 100-милионната битка, ще получат награди.

Каква е наградата?

Наградата на генерал Катана за активната Ви служба е 3500 злато за победителя и 2500 злато за загубилия, т.е. награда ще получат двамата, които вземат участие в Юбилейната битка!

Кога ще се проведе събитието?

Няма определен времеви период. Събитието ще е актуално до моментът, в който бъде изпълнена 100 000 000-та битка и наградите се предадат в ръцете на участвалите в нея командири.

Успех, командири! – екипът на 5strike
Hello, commanders! We have been able to make more than 90 500 battles. We are approaching anniversary 100-million battle and our team offers you the opportunity to fight for a gold prize!

History of the event

Borislava for several years worked as an informant for the army. In this turbulent time of bloody wars, there was no room for inaction. Even at that moment, days after the beginning of the new year, no one was resting. Borislava entered the old abandoned bunker. He had a meeting with general Katana, who had to deliver a vital message from his army commander. The young woman decided to look at the junk in the bunker while waiting. Maybe he'd find something useful.

In A Rusty Cabinet, he found the old SK 500 on Guner, and tossed aside, lay the wooden shield of Pušer. While you were walking around the empty room, Borislava heard a deaf " thump ". standing on something ". a hiding place in the floor? She dislocated the boards and found underneath a leather book. He wiped the dust off the cover. On the inside, big letters said, "General Stoletkov's diary". her name was familiar. The woman open the diary. Among some pages were pictures of beautiful buildings and different people with innocent smiles, still unsullied by the sound of war. There were drops of blood on the images, and the pages were written with distorted of speed handwriting.

Borislava started reading. Stories were described about the devastating wars and the bloody battles that Stoletkov was involved in. They also recorded all the coffins of gold he had found. Imperceptibly the woman reached the last page:

7 February 2198
I've been on the road for 43 days. I was one of the few who tried to take on an expedition to the south pole. In Battle, many of my men have died, and brodeneto in the freezing blizzards and severe storms are heavy. I'm on the verge of giving up... just the thought of getting to the golden chest of the south pole supports my wish.
P. I'M.: The treasure was worth the risk. Unfortunately, I was the only one who survived... my comrades couldn't stand the conditions.
P. P. S.: I have a long way to go. I need to get back to the clan base to help with the equipment. New war is coming...

Borislava ready to go. No man was worth waiting for that long. Even if it's general Katana. That's why he collected the papers, picked up the diary and drove off. The letter to Katana said that 100 battles will soon be reached. The Commander wanted to remind him of the promised reward that he would have received the one who participated in the 100th battle!

Event information

Commanders, continue to act actively in battle. Those of you who participate in the exact 100 million battle will receive a reward! The winner will take 3500 Gold and 2500 Gold will go to the loser!

How do we win?

The two commanders participating in the 100 million battle will receive prizes.

What's the prize?

The Award of general Katana for your active service is 3500 Gold for the winner and 2500 Gold for the loser, i.e. reward will receive the two who take part in the anniversary battle!

When will the event be held?

There is no time period. The event will be up to the point in which the 100 000th battle is completed and the awards surrender in the hands of its commanders.

Good luck, commanders! - The team of 5Strike
« Последна редакция: Януари 24, 2018, 11:47:37 am от Sabaku Rou »